پیش‌گفتار:
به دعوت دوستان گرامی‌ام در یکی از شرکت‌های نرم‌افزاری، پایان هفته مهمان گردهمایی مدیران فروش و مدیران استقرار شرکت بودم.  موضوع سخنرانی‌ام “پروژه‌های بزرگ” بود.
یکی از مساله‌هایی که در پروژه‌های بزرگ پیش می‌آید، تعهداتی است که در زمان فروش به مشتری داده می‌شود ولی بعد در زمان استقرار باید تعهد عملی گردد. بخش اول با مدیران فروش و بخش دوم با مدیران استقرار است.

مساله‌ی دیگری که پیش می‌آید، به دلیل ابعاد بزرگ فروش، بسیاری از مسائل و چالش‌ها در ابتدا قابل شناسایی نیست ولی در زمان استقرار، مسائل و چالش‌ها یک یک رخ می‌نمایند و مدیران استقرار را به چالش می‌کشد.

از این دست مسائل بسیار است. بخشی از این مسائل، موضوع گفتگوی من در این گردهمایی بود.

گفتار:
در بخشی از سخنرانی‌ام قصد داشتم مشکلات را از دید مدیران استقرار بازگو کنم. نمی‌دانم چه شد یاد این غزل حضرت حافظ افتاد. وقتی این غزل را از نگاه مدیران استقرار می‌خوانید، واقعا نمی‌توانید جلوی خنده‌تان را بگیرید. بخش‌هایی از غزل را انتخاب کردم و از مدیران خواهش کردم که تفسیر خودشان را از کلمات و عبارات اعلام کنند.

شما هم بخوانید و تفسیر خودتان را ببینید.

گزیده:

“The most powerful tool we have as developers is automation.”  Scott Hanselman

2+
Share