سایت Keras.io به تازگی تغییر کرده است و حاوی مطالب جدید و هدفمندی شده است. بخش نمونه کدها (Code Example) هم بسیار جالب است.

Share