ای‌ا م‌ی‌ت‌وان‌ی‌د ای‌ن ع‌ب‌ارت را ب‌خ‌وان‌ی‌د. اگ‌ر ای‌ن ط‌‌‌ور اس‌ت، پ‌س م‌ی‌ت‌وان ه‌م‌واره ای‌ن گ‌ون‌ه ه‌م ن‌وش‌ت؟

ش‌اد ب‌اش‌ی‌د و ت‌ن‌درس‌ت.

گ‌زی‌ده:
چ‌ش‌م‌ه‌ا را ب‌ای‌د ش‌س‌ت، ط‌ور دی‌گ‌ر ب‌ای‌د دی‌د.

0
Share