بخش اول واژه‌نامه از حرفA  تا 

acceptance criteria 
معیار پذیرش   

acceptance test
 آزمون پذیرش   
acceptance-test-driven development 
توسعه مبتنی بر آزمون پذیرش   

activity
 فعالیت   

adaptation 
انطباق‌پذیری، سازگاری  

Agile 
چابک

Agile Manifesto 
بیانیه چابک   

artifact 
فراورده،  دستاورد  
 
backlog 
بک‏‌لاگ   

backlog grooming 
آماده‌سازی بک‌لاگ   

Boy Scout rule 
قاعده پیش‌آهنگی (قاعده‌ای در متدهای چابک)  

burndown chart 
نمودار کار باقی‌مانده   

burnup chart 
نمودار کار تمام‌شده   

 
continuous integration 
یکپارچه‌سازی پیوسته   
 
daily Scrum 
اسکرام روزانه   

development effort 
حجم کار توسعه   

development team
 تیم توسعه   

done 
کامل‌شده،  کامل،  انجام‌شده 

 
empirical process control 
کنترل فرایند تجربی

end uncertainty 
عدم قطعیت نهایی

envisioning 

epic
 داستان بلند، اپیک

estimation 
براورد، تخمین

exploration 
اکتشاف

external stakeholders 
ذینفع خارجی

Extreme Programming (XP) 
اکس‌پی، برنامه‌نویسیِ بی‌پایان
 
fail fast 

fast feedback 
بازخورد سریع

feature 
ویژگی

feature team 
تیم ویژگی‌محور

fixed-date release 
انتشار در تاریخ معین

fixed-scope release 
انتشار با محدوده معین

flow 
جریان، گردش

forecast 
پیش‌بینی

framework 
چارچوب
 
grooming 
آماده‌سازی
 
ideal day 
روز ایده‌آل

ideal hour 
ساعت ایده‌آل

idle work 
کار نیمه‌تمام

idle workers 
فرد بیکار

implementable story 
داستان قابل پیاده‌سازی

incremental development 
توسعه‌ی تدریجی

incremental funding 
سرمایه‌گذاری تدریجی، تأمین سرمایه‌ی تدریجی

innovation waste 
اتلاف نوآوری
 
inspect and adapt 
بازرسی و تطبیق، بازرسی کردن و منطبق‌سازی

inspection 
بازرسی

integration 
یکپارچه‌سازی

internal stakeholders 
ذینفع داخلی

inventory
 موجودی، کار نیمه‌تمام

INVEST 

iteration 
تکرار

iterative and incremental process 
فرایند تکراری و تدریجی

iterative development 
توسعه‌ی تکراری
 
just in time (JIT) 
به‌موقع
 
Kanban 
کانبان
 
last responsible moment (LRM) 
آخرین لحظه‌ی مسئولیت‌پذیری

learning loop 
حلقه یادگیری

برچسب‌ها: واژه‌نامه, Agile چابک

0
Share