پیش‌گفتار:
برای مطالعه‌ی بخش اول به اینجا مراجعه فرمایید.

شرایط شرکت‌کنندگان:
شرکت‌کنندگان این کارگاه باید حائز شرایط زیر باشند.
○ تخصیص هفته‌ای دست‌کم 15 ساعت وقت برای برنامه‌نویسی
○ تسلط بر HTML، CSS
○ آشنا با Java Script
○ آشنا با Object Oriented در CSharp
○ آشنا با ASP .NET MVC
○ آشنا با Entity Framework
علاقه‌مندان هنگام پیش‌ثبت‌نام باید رزومه‌ی کاری و آموزشی خود را ارسال نمایند تا مورد بررسی قرار گیرد. پس از احراز شرایط و در صورت نیاز برگزاری مصاحبه، ثبت نام خواهند گردید.

مخاطب دوره:
○ برنامه‌نویسان تازه‌کار
○ متقاضیان جویای کار در تیم‌های توسعه
○ دانش‌جویان و دانش‌آموختگان رشته‌های نرم‌افزار

سرفصل کارگاه:

Object Oriented Thinking: Game of Objects
○ Software Development Journey: from Users Requirements to Source Code
Decomposition Techniques: Layering, Packaging, Component, Projecting, etc
○ Where Is Your Code? Source Control Values, Team Foundation Server
○ How Are You Fast in Software Delivery? Continuous Build and Integration
○ Coding Lifecycle (Extreme Programming): Red, Green, Refactor
○ Rule of Thumb: being SOLID
○ Team Mindset: Backlog, Pair Programming, Standup Meeting, Task Board, Transparency
○ Filling Gap Between Objects World and Relational World: ORM and EF
○ Separate Concerns in User Interface: M-V-C
○ Understanding Data Access Design Challenges: UoW and Repo
○ CSS Framework, Bootstrap

پ.ن:

* این کارگاه توسط شرکت سماتک برگزار خواهد گردید.

گزیده:

I was lucky to be involved and get to contribute to something that was important, which is empowering people with software.

Bill Gates

Share