اگر علاقه‌مند به نقش‌های مرتبط با تحلیل هستید فایل زیر، راهنمای مناسبی برای شما است.
آدرس فایل: اینجا

* Business Requirements Analyst
* Business Systems Analyst (BSA)
* Systems Analyst
* Functional Analyst
* Service Request Analyst
* Agile Analyst

 

Share