کارگاه “بحران چابکی” در کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ایران برگزار خواهد گردید.

ثبت‌نام: سایت کنفرانس
محل برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی ایران، سالن همایش های رازی، سالن شماره 3
زمان: دوشنبه 6 اسفند 1397 ساعت 13:45 تا 15:15

Share