گزارشی با نام CMMI or Agile: Why Not Embrace Both مطالعه کردم که بسیار جالب بود. پبشنهاد می‌کنم این گزارش را با دقت مطالعه کنید. اگر هم موضوع گزارش، با علائق شما مرتبط نیست، پیشنهاد بعدی‌ام این است که بخش دوم آن با عنوان Origins from Two Extremes را مطالعه نمایید که بررسی تاریخجه روشهای چابک و CMMI می‌پردازد.

Table of Contents
– Problem Definition
– Origins from Two Extremes
– Factors that Affect Perception
– The Truth About CMMI
– The Truth About Agile
– There Is Value in Both Paradigms
– Problems Not Solved by CMMI nor Agile
– Conclusion
– Epilogue: A Call to Action
– CMMI and Agile Paradigm Comparison

Quote😐
It is a tremendous privilege to be a software professional, it is also a tremendous responsibility.
 Grady Booch

Share