برنامه‌نویسی دسته‌جمعی رویکردی جدید و جذابی در توسعه سیستم است که تیمی با مربی‌گری وودی زوئیل پیشگام آن است. مفهوم اصلی برنامه‌نویسی دسته‌جمعی ساده است: کل اعضای تیم با هم و ‌هم‌زمان روی یک وظیفه کار می‌کنند. یعنی: یک تیم، یک صفحه کلید (فعال) و یک نمایش‌گر (البته پروژکتور). درست مثل این‌که همه‌ی تیم دارند برنامه‌نویسی دونفره انجام می‌دهند.

مرجع: کتاب کانبان کاربردی (Kanban in Action)

Share