آهای خبردار ، مستی یا هوشیار، خوابی یا بیدار، خوابی یا بیدار
تو شب سیاه، تو شب تاریک، از چپ و از راست، از دور و نزدیک
یه نفر داره جار میزنه جار، آهای غمی که مثل یه بختک
رو سینه‌ی من شده‌ای آوار، از گلوی من دستاتو بردار
دستاتو بردار از گلوی من، از گلوی من دستاتو بردار
کوچه‌های شهر پر ولگرده، دل پره درده، شهر پره مرده، پره نامرده
آهای خبردار، آهای خبردار، باغ داریم تا باغ، یکی غرق گل، یکی پره خار
مرد داریم تا مرد، یکی سر کار، یکی سر بار، آهای خبردار، یکی سر دار
توی کوچه‌ها یه نسیم رفته پی ولگردی، توی باغچه‌ها پاییز اومده پی نامردی
توی آسمون ماه و دق میده، ماه و دق میده، درد بی دردی
پاییز اومده، پاییز اومده پی نامردی، یه نسیم رفته پی ولگردی
تو شب سیاه تو شب تاریک از چپ و از راست از دور و از نزدیک
یه نفر داره جار میزنه جار، آهی غمی که مثل یه بختک
رو سینه‌ی من شده‌ای آوار از گلوی من دستاتو بردار
دستاتو بردار از گلوی من، از گلوی من دستاتو بردار

شعر: حسین منزوی

پ.ن.
به یاد درگذشتگان حادثه‌ی سقوط هواپیمای اوکراینی

Share