ارغوان شاخه همخون جدا مانده من
آسمان تو چه رنگ است امروز؟
آفتابی‌ست هوا؟
یا گرفته است هنوز؟

 

هفته‌ی پیش، بی‌بالان برف آمده بود و چند روزی برق و آب قطع شده بود. با همه‌ی وابستگی به تکنولوژی، به لطف چاه آب و چراغ نفتی، زندگی هر چند با سختی ادامه پیدا کرده بود. درخت نارنج حیاط خانه با همه‌ی تلاش داداش، زیر سنگینی برف شکست و با شنیدنش ….

حالا هم بعد از سپری شدن برف سنگین، ویروس کورونا امان همه را بریده.
پس از این همه خبرهای ناگوار چند وقت اخیر، امیدوارم که خبرهای بعدی، خبرهای خوشی باشند.

Share