اگر دردم یکی بودی چه بودی

وگر غم اندکی بودی چه بودی

پ.ن.
برای بازماندگان جان‌باختگان، آرزوی صبر دارم.

Share