پرسید گر کسی که کجاییم و کیستیم
یا در کدام خانه و میخانه زیستیم
گویید چون مسافر مجنون و بی‌قرار
با عشق آمدیم و گذشتیم و نیستیم

خط: دوست بزرگوار، ابوالفضل

Share