مارکوس آئورلیوس خدمتکاری داشت که هر وقت به سمت میدان اصلی شهر رم می‌رفت پشت سرش راه می‌رفت و او را همراهی می‌کرد.
وظیفه‌ی خدمتکار این بود که زمانی که مردم از مارکوس آئورلیوس تعریف و تمجید می‌کردند،‌ در گوش او نجوا کند که «تو فقط یک انسانی»، «تو هم فقط یک انسانی».
از فیلم «شهروند مطیع قانون»

پانوشت:
مارکوس آئورلیوس از امپراتورگان بزرگ روم،‌ فرمانروایی بود که فرمانروایی را دوست نداشت. او از کودکی علاقه‌مند بود که فیلسوف شود و همچنین او با مطالعه زندگی سقراط به وجد می‌آمد. راستی و شرف برای او از قدرت و ثروت مهم‌تر بودند. در هجده سالگی از عمرش عموی وی امپراتور آنتونیوس پیوس او را به ولیعهدی خود برگزید؛ و این شاهزادهٔ از دنیا بریده را وارد دنیایی کرد که آن را دوست نمی‌داشت.

گزیده:
خودت را در رویاهای داشتن چیزهایی که نداری، غرق نکن، اما موهبت‌هایی که دارا هستی را بشمار، و شکرگزارانه به خاطر داشته باش که چطور رؤیای داشتن شان را در سرت می‌پروراندی اگر آنها را نداشتی‌. مارکوس آئورلیوس

منبع:‌ویکی پدیا

Share