به سفر می روم و بسته به دل مهر وطن
رشته‌ای از پی باز آمدنم چون ماکو

نعمت هند فراوان بود، اما نرود
یاد گیلان ز دل و حسرت نان لاکو

سلیم تهرانی

عکس: بیجار (مزرعه‌ برنج) در بی‌بالان
عکس از مهدی مهرداد 

پانوشت:
نان لاکو؛ نانی رایج در گیلان

Share