چگونگی انجام بازسازی کد (Refactoring) در فرایند بازنگری کد (Code Review) بستگی به ماهیت و نوع بازنگری دارد. روش رایج و عمومیِ استفاده از Pull Request که در آن، بازنگر کد را بدون حضور برنامه‌نویس اصلی بررسی می‌کند، کارایی خوب و مناسبی ندارد. موقع بازنگری بهتر است برنامه‌نویس اصلی حضور داشته باشد زیرا از یک سو،‌ برنامه‌نویس می‌تواند پیش‌زمینه، شرایط و اطلاعات مرتبط با کد را در اختیار بازنگر قرار دهد و از سوی دیگر، برنامه‌نویس می‌تواند دلیل و انگیزه‌ی بازنگر را برای تغییر کدش بفهمد و یاد بگیرد. 

تجربه‌‌ام  نشان می‌دهد که بهترین روش بازنگری کد این است که در کنار برنامه‌نویس اصلی بنشینید، کد را با هم مرور کنید و همزمان با مرور کد، کد را بازسازی و تغییر دهید. 

نهایت و غایت چنین سبکی به برنامه‌نویسی دونفره (pair programming) ختم می‌شود یعنی قرارگرفتن بازنگری پیوسته‌ی کد (continuous code review) به عنوان یکی از فعالیت‌های داخلی فرایند برنامه‌نویسی و نه فعالیتی بعد از اتمام آن.

مرجع: Refactoring, 2nd Edition, by Martin Fowler

گزیده:
Brevity is the soul of wit, but clarity is the soul of evolvable software.
Martin Fowler
برداشت شخصی: هر چند خلاصه، مختصر و مفید بیان کردن موضوعات نشانه‌ی هوشمندی و ذکاوت است [از نمایش‌نامه‌ی هملت اثر شکسپیر]، اما بر خلاف آن برای نرم‌افزار در حال تکامل، خوانایی و شفافیتِ کد رکن اصلی است و بهتر است کد به جای آن‌که کوتاه و دشوارفهم باشد طولانی‌تر ولی خواناتر باشد.

Share