برای تو که برای‌مان «یک روز بوشوم کونوس کله» و «می جان زن‌مار» می‌خوندی
برای تو که امتحان دیپلم‌ات، به جای آزمون درس، آزمون عاشقی بود
برای تو که موقع خاطره‌‌گویی‌هات از خنده روده‌بر می‌شدیم
برای تو که هم پسر بودی برای عمه و هم پدر
برای تو که برای خانواده، عمود خیمه بودی
برای تو که زود رفتی
برای تو،‌ پسر عمه‌،
سلمان جان
دلم تنگ خواهد شد!

Share