نوشته دوست و استاد عزیزم علی آقای عبداللهی در وبلاگ میزند باران به شیشه بهانه‌ای شد تا سپاس بی‌پایان خود و دوستانم را نثارشان کنم. اگر نبود کمک ایشان، بی‌شک انتشار کتاب با دشواری فراوانی همراه می‌شد.

«١۵٠٠  جلد از کتاب روش کاربردی تحلیل نیازمندی ‌های نرم افزار  تالیف دوستان عزیزم اقایان یوسف مهرداد بی بالان، مظفر ایراف و پویا شهبازیان را خریده ام تا یک جلدش را ١۵٠٠ بار بخوانم.
کتاب در باره اولین فاز از تولید نرم افزار یعنی نیاز سنجی است. برای تولید هر نرم افزار اولین قدم این است که بدانیم نرم افزار چه کاری برایمان انجام دهد. یعنی نیاز سنجی.

مسلم است که نیازسنجی خوب پایه و اساس خوبتری است برای نرم افزار خوب و هر چه این نیاز سنجی بخوبی دیده شده باشد، نرم افزار خوبتر و کامل تر است و دردسرهای ناشی از نگهداری و پشتیبانی نرم افزار نیز کمتر است.

البته نیازها در حین توسعه و بهره برداری از نرم افزار ممکن است دستخوش تغییرات شوند که معمولا” در یک چرخه دائمی منجر به تغییر مستندات نیازسنجی، تحلیل، طراحی و پیاده سازی و … میشوند.

برای ما که وقت کمتری برای شرکت در کلاس داریم خواندن چنین کتابهایی که حاصل تحربیات عملی و اموزشی دوستان فعال در این زمینه هاست غنیمت است.

من  ١۵٠٠ جلد از کتاب روش کاربردی تحلیل نیازمندی ‌های نرم افزار   را خریده ام تا یک جلد آنرا ١۵٠٠ بار بخوانم و ١۴٩٩ جلد باقیمانده را به مدیران فن اوری اطلاعات اداراتی که مشتری  نرم افزارهای یکپارچه مالی و اداری هوشا هستند هدیه بدهم و یا توصیه کنم و یا  در اختیار مدیران و کارشناسان تیم های تحلیل،تولید و توسعه نرم افزار قرار دهم  و یا در میان دانشجویان رشته های مرتبط با طراحی و تولید نرم افزار  توزیع کنم .

امید دارم این کتاب را تهیه کنند و بخوانند. این کتاب ترجمه نیست بلکه حاصل تجربه است. تجربه کسانی که در تیم های خوبی کار کرده اند. و حاضر شده اند تجارب خود را در قالب کتاب در اختیار دیگران قرار دهند. با این امید که موجب توسعه علمی و عملی روش های تحلیل و توسعه نرم افزار شوند و با امید به اینکه استقبال جامعه فن آوری اطلاعات از چنین کتابهایی موجب رشد چنین کتابهایی در مقابل کتابهای صرفا” ترجمه شود.» 

گزیده:
 سه چیز انسانها را می سازند: کار سخت، صمیمیت و تعهد.

Share